آمار وب‌سایت

داده های موجود در تاریخ 2020-10-07 17:09:12 ثبت شده است.

آمار پوشش داده ها

تعداد نشت‌های غیرتکراری: 74759476
جمعیت ایران: 84289717
پوشش تخمینی داده‌ها: 88.69 %

جمعیت ایران بر اساس اطلاعات برگرفته از وب‌سایت worldometers می باشد.

آمار جستجو

کل جستجوهای مؤثر: 1377
جستجوهای نشت شده: 703
جستجوهای نشت نشده: 674
میزان آمار نشت: 51.05 %

*کل جستجوهای مؤثر: جستجوهای غیرتکراری در گزارش جستجو
*میزان آمار نشت: موارد نشت شده بر اساس کل جستجو های موثر

آمار منبع داده‌ها

دسته‌بندی داده‌ها نشت‌های عمده نشت‌های جزئی در مجموع
دولتی000
تالار گفتگو112
شبکه اجتماعی303
شرکت خصوصی202
موسسه تحصیلی202
سایر426