آمار وب‌سایت

داده های موجود در تاریخ 2021-06-07 10:33:56 ثبت شده است.

آمار پوشش داده ها

تعداد نشت‌های غیرتکراری: 78393924
جمعیت ایران: 85016080
پوشش تخمینی داده‌ها: 92.21 %

*جمعیت ایران بر اساس اطلاعات برگرفته از وب‌سایت worldometers می باشد.
* تعداد نشت‌های غیر تکراری بر اساس شماره تلفن‌های همراه بوده و ممکن است یک فرد مالک چندین شماره باشد.

آمار جستجو

کل جستجوهای مؤثر: 33951
جستجوهای نشت شده: 22675
جستجوهای نشت نشده: 11276
میزان آمار نشت: 66.78 %

*کل جستجوهای مؤثر: جستجوهای غیرتکراری در گزارش جستجو
*میزان آمار نشت: موارد نشت شده بر اساس کل جستجو های موثر

آمار منبع داده‌ها

دسته‌بندی داده‌ها نشت‌های عمده نشت‌های جزئی در مجموع
دولتی112
تالار گفتگو112
شبکه اجتماعی404
شرکت خصوصی516
موسسه تحصیلی415
سایر448