جستجوی نشت

هش ساز

این روش برای جلوگیری از ارسال مستقیم اطلاعات به سمت ما طراحی شده، پس از وارد کردن شماره تلفن همراه هش تولید شده را جستجو کنید. روش ساخت هش بر اساس الگوریتم SHA-1 می باشد.
اگر هنوز شک دارید، لطفاً از سرویس استفاده نکنید!فرم جستجو